Aplicatii si concluzii la teste diferentiate la clasele I-IV – Ababei Camelia

Aplicatii si concluzii la teste diferentiate la clasele I-IV – Ababei Camelia

12,26 lei

Detalii

Product Description

Complexitatea activit��ii instructiv-educative si mai ales finalit��ilea cesteia-formarea si modelarea personalit��ii umane – fac din profesia de educator una din cele mai delicate. Am dorit sa� prezint proiectarea didactica� in activitate concret�a. Este cunoscut ca� activitatea de inv��are evaluare implic� intreaga personalitate a elevului cu ansamblul ei de structuri cognitive afective volitive caracteriale psihomotorii. Cartea cuprinde aplica�ii de teste in cadrul orelor de evaluare la clasele primare. Testele sunt diferite ca grad de dificultate in func�tie de nivelul de in�elegere al fieca�rui elev. Rezultatele au fost m�surate si apreciate dup� volumul de cunos�tinte reprodus si mai ales dup� nivelul de insu�ire de c�tre elevi a unor tehnici de munca individual� diferen�tiat� dupa� capacitatea de transfer a cuno�stin�elor s�i abilitatea de a opera cu no�iunile inv��ate.